ŠKODA techweb [homepage]
Ostatní
8. října 2002

Zprovoznění motoru a převodovky zaplaveného vozidla

pracovní postup


Technologie zprovoznění pohonné jednotky motorového vozidla se zabývá činností, která směřuje k vyčištění základních provozních skupin motorového vozidla bez demontáže, které byly zaplaveny vodou.

Na pracovní postup je možno použít produkty jiných výrobců. Je třeba znát účinnost a vlastnosti těchto produktů.

Palivový systém :
Čistič palivového systému : Injektion power 3č. 46992
Čistič palivového systému : Diesel power 3č. 50392
Dry Fuel - odvodňovač paliva pro benzín i dieselč. 71855
Hledač vody v palivuč. 0100  
Čistící látka RCP II : Injektion purgeč. 76602
Čistící látka RCP II : Diesel purgeč. 89102
Čistič karburátoru c.c.c.č. 51042
Čistič sání a spalovacího prostoru c.c.c.č. 63845
Olejový systém :
Čistič a vyplachovač olejového systémuč. 47245
Čistič vahadel ventilů specialč. 76845
Speciální omezovač třeníč. 47045
Super přísada - Super Chargeč. 74945
Aditiv do rychlostní skříně H.P.L.S.č. 59403
Motorový olej polosyntetický 10W 40 Semi syntetikč. 46605
Servisní produkty :
Super rast penetrantč. 56479
Čistič brzd a spojkových kotoučůč. 61479
Čistič sání vstřikovacích systémů a karburátoruč. 54179
Motor start sprayč. 58055

Základní kontrola vozidla :

Zjistit únik kapalin škodlivých pro ekologii a zabránit dalšímu úniku, pozor na únik benzínu a nafty z palivového systému a vznik výparů. Vozidlem pohybovat pouze v nejnutnějších případech na krátkou vzdálenost, vozidlo neodtahovat, pouze převážet. V případě tažení vozidla hrozí poškození brzd, gufer, převodovky atd. Odpojit akumulátor a mimo el. systém vyzkoušet jeho stav a funkčnost. V zásadě je možno říci, že zaplavený akumulátor po provedení kontroly je možno dobít a opět použít. Je samozřejmé, že zaplavením utrpěla životnost akumulátoru. S motorem v žádném případě nepohybovat, pozor na zařazený rychlostní stupeň.

Základní omytí vozu :

Vozidlo umýt, odstranit textilní materiály, vyčistit a desinfikovat mimo vůz. Elektroinstalaci vyčistíme Super rast penetrantem vyfoukáme stlačeným vzduchem. Tímto ji současně nakonzervujeme. Pro ochranu doporučujeme mazivo VISKOTENA. Díly (např. na motoru), které voda poškozuje, vyčistíme Super rast penetrantem, nečistoty odstraníme stlačeným vzduchem a nevystavujeme dalšímu namáčení. Pohonnou jednotku umyjeme po jejím zprovoznění.

Pracovní postup na pohonné jednotce

Palivová nádrž a palivový systém

Hledačem vody v palivové nádrži zjistíme, zda pronikla voda do nádrže, toto je možno provést bez demontáže aplikací hledače vody na drát či gumovou hadičku a vsunutím do nádrže. V případě většího množství vody v nádrži tuto vypustíme - vysajeme, dle konstrukce nádrže. Nádrž doplníme benzínem, odvodňovačem paliva a čističem palivového systému dle charakteru motoru. Tyto produkty zajistí vyčistění nádrže. V případě, že nádrž je málo kontaminována vodou, je možné pouze aplikovat odvodňovač paliva a čistič palivového systému. Pro řádné vyčištění systému doporučujeme použít Injektion - Diesel power 3.

Čištění motoru a převodovky

Základní body

 • vizuální kontrola (poškození dílů, netěsnosti palivového systému, poškození el. instalace), s motorem v žádném případě neotáčet
 • ošeření el. instalace Super rast penetrantem a stlačeným vzduchem
 • demontáž svíček, vstřikovačů z motoru
 • demontovat filtraci vzduchu a karburátor ze sacího traktu
 • ze spalovacího prostoru přes otvor pro svíčku vysát vodu, aplikovat do prostoru Super rast penetrant a odvodňovač paliva
 • z jednotlivých větví sání vysát vodu a rovněž aplikovat Super rast penetrant a odvodňovač paliva
 • produkty nechat působit
 • vypustit vodu a olej z motoru a převodovky
 • vyjmout olejový filtr a namontovat nový
Náplň olejového systému motoru:Motorový olej Visco power 10W 40 polosyntetický
Speciální omezovač tření
Čistič vahadel ventilů special
Náplň převodovky :Motorový olej Visco power 10 W 40 polosyntetický
Speciální omezovač tření
Čistič a vyplachovač olejového systému

Čištění sacího traku a spalovacího prostoru

Po základním ošetření a naplnění motoru a převodovky motorovým olejem začínáme čištění sacím traktem a spalovacím prostorem, které jsou již ošetřeny produkty wynn´s.
 • stlačeným vzduchem profukujeme spalovací prostor přes otvor pro svíčku a trakt sání bez pohybu motoru, při této činnosti se uvolňují nečistoty působením aplikovaných produktů wynn´s a spolu vychází prostorem pro svíčku. Tlakem proudícího vzduchu dochází k vyfukování nečistot ze sacího traktu kolem příruby k uchycení karburátoru. Prouděním odvodňovače paliva a super rast penetrantu dochází ke spojení s nečistotami a vodou. Tímto postupem jsou kontaminované součástky (ventily, píst, písní kroužky) uvolňovány a odrezeny současně s konzervací a promazáním.
 • Po profouknutí opět doplníme odvodňovač paliva a super rast penetrant a po krátké době působení produktů činnost opakujeme. Pro aplikaci produktů doporučujeme použít rozprašovač - hadičku s koncovkou pro rozptýlení směsi na stěny.
Tento proces opakujeme asi 3-4 krát s tím, že ze spalovacího prostoru a sání vychází bílá mlhovina, která není kontaminována větším množstvím vody a kalů. Touto činností došlo k uvolnění součástek v případě počínající koroze, nakonzervování a promazání zvláště v oblasti válce a pístních kroužků.

Po tomto základním čištění opět aplikujeme Super rast penetrant, odvodňovač paliva a dle druhu motoru čistič palivového systému. Po krátkém působení s motorem začínáme pohybovat. Toto provádíme přes zařazený rychlostní stupeň pohybem vozu. V žádném případě s motorem neotáčet prostřednictvím startéru. Při prvním otočení motoru musí být zřejmý plynulý pohyb motoru bez cizích zvuků. V případě, že s motorem není možno plynule otočit, jedná se o mechanickou závadu, kterou tímto postupem není možno odstranit. Pozn.: v některých případech po utopení vozu motorista opětovně protočil motor prostřednictvím startéru a došlo k poškození ojnic tím, že voda ve spalovacím prostoru byla silně stlačena a došlo k mechanickému poškození.

Pozor: při pohybu motoru dojde k průniku vody a nečistot do spalovacího prostoru přes otevřený výfukový ventil - s tímto je nutno počítat, objevuje se větší množství nečistot ve spalovacím prostoru. Do spalovacího prostoru přichází i nečistoty přes sací ventil, který při základním čištění byl uzavřen.

 • při neustálém pohybu motoru a aplikaci třech uvedených produktů profukujeme stlačeným vzduchem sací trakt s tím, že při otevřeném sacím ventilu dochází k profukování větve sání, sacího ventilu a spalovacího prostoru, kdy nečistoty vycházejí ven z motoru otvorem pro svíčku.
 • tuto činnost provádíme u každého válce až do vyčištění
 • kontrolu čištění provádíme průběžně. Při pohybu motoru směřujeme proud stlačeného vzduchu do spalovacího prostoru přes otvor pro svíčku, kdy dochází k profukování přes sací ventil do sacího traktu a přírubou k uchycení karburátoru vychází bílá mlhovina, při jejím zbarvení hnědě není čištění ukončeno. Tímto je současně prováděno profukování kolem výfukového ventilu a čištění začátku výfukového traktu.
Doba čištění je cca 2 hodiny, při technologických přestávkách působení produktů je možno provádět čištění jiných komponentů, případně několika vozidel současně.

Vstřikovací systém:

 • tento není nutno rozebírat, sejmutím z příruby sacího traktu jej odklopíme, aplikujeme odvodňovač paliva a super rast penetrant, profukováním jej ze spodní i horní části vyčistíme od vody a kalů.
 • Pro důkladné čištění použijeme čistič sání a difuzoru karburátoru

Karburátor

 • karburátor čistíme obdobně jako vstřikovací zařízení a to profukováním difuzoru a tělesa karburátoru pro úplnou kontrolu je možno demontovat víko karburátoru a stejnou procedurou vyčistit plovákovou komoru, trysky a vzdušníky
 • v případě, že nehodláme rozebírat karburátor (sejmout víko), je možno provést kontrolu čistoty plovákové komory. Otevřeme škrtící klapku prvního i druhého stupně, stlačený vzduch směřujeme shora do difuzoru. Při tom dochází k rozprášení paliva směrem dolů. Při vizuálním znečištění paliva a známek vody je nutno víko karburátoru sejmout a provést vyčištění. Tuto kontrolu je možno provést v případě, že v plovákové komoře je benzín.
Provést zkompletování motoru. Doporučujeme použít nové zapalovací svíčky.
Takto vyčištěný motor je možno nastartovat, pro lepší start doporučujeme použít motor start spray. Při problémech se startováním je nutno po několika zkouškách vysušit svíčky.

Čištění olejového systému motoru a převodovky

Vozidlo zvedneme na zvedáku a při běžícím motoru zařadíme rychlostní stupeň. Tímto dochází k čištění olejového systému motoru a převodovky.

Motor necháme běžet cca 15-20 min., poté do motoru aplikujeme čistič a vyplachovač olejového systému a při nastartovaném motoru provádíme čištění po dobu 15-20 min. Motor nezatěžujeme, čištění se provádí v oblasti volnoběžných otáček motoru.

Po vyčištění olejových systémů z motoru a převodovky vypustíme olej.

U motoru vyměníme olejový filtr za nový, naplníme motorovým olejem Visco power, speciálním omezovačem tření a čističem vahadel ventilů special. Motor necháme běžet asi 20 min. s tím, že jej můžeme zatěžovat do 2/3 výkonu. Při tomto provádíme kontrolu motorových částí, dočistíme sací trakt a difuzor čističem sání a karburátoru. Opět přidáme do motorového oleje čistič a vyplachovač olejového systému a po 15-20 min. čištění vypustíme.
Po výměně olejového filtru naplníme motorovým olejem Visco power s přidáním Super přísady - Super charge u motoru s ujetým počtem 60 000 km. U nového motoru aplikujeme speciální omezovač tření, případně Formule 1 Gold a dle uvážení čistič vahadel ventilů special. U motoru s hydraulickými zdvihátky aplikujeme v každém případě.

Takto ošetřený motor můžeme provozovat v běžném provozu s tím, že doporučujeme zkrátit výměnnou lhůtu motorového oleje na polovinu.

Při další kontrole vozidla doporučujeme provést vyčištění spalovacího prostoru dekarbonizací a to prostřednictvím dekarbonizačního adaptéru A CCC a čističem spalovacího prostoru u karburátorových motorů. U vstřikovacích systémů benzínových motorů provést dekarbonizačním přístrojem wynn´s RCP II.

Při čištění dieslových motorů přístroj RCP II používáme od počátku z důvodu přístupnosti spalovacího prostoru při částečně pozměněné technologii.

Tento pracovní postup není možno univerzálně použít na všechny motory z důvodu rozdílných technických řešení (tvar sacího traktu, turbo a pod.).

Pracovní postup je možno konzultovat


demontáž vstřikovače a profukování sacího traktu včetně spalovacího prostoru


čistící produkty je vhodnější aplikovat rozprašovací tryskou např. nástřik dutin aut


při použití jiných produktů je možno udělat zkoušku vhodnosti aplikace např. motorový olej.
Vlevo: běžný olej semi syntetik s vodou - nelze spojit - způsobil by problém v motoru
Střed: použit motorový olej semi syntetik vhodný pro lpg - lépe váže vodu, není to ono, ale nezpůsobí zadření
Vpravo: stejný olej obohacený o další aditiva, jak uvedeno v návodu, změna barvy je způsobena vodou, kterou olej absorboval do sebe, zajistí bezproblémový start a čistění olejového systému motoru i převodovky


při testu UVMV se kontroloval motor, jak konstatovali pracovnici UVMV, tak čistý motor ještě neviděli


i když vstřikovač vypadá hrozně, není to žádný problém. Dokonalá těsnost systému zaručí lehkost vyčištění, doporučuji mimo sání, při vyčištění vstřikovače se kontaminuje sání a naopak

Autor článku: MV (Milan Večeřa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (2):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů