ŠKODA techweb > > Zásady ochrany osobních údajů
ŠKODA techweb [homepage]

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.skoda-techweb.cz (dále jen „Webová stránka”).

Správcem osobních údajů je společnost Insidea Digital s.r.o., Korunní 1149/80, 101 00 Praha 10, IČ: 05862914, spisová značka C 272091 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „Správce“).
Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • e-mail;

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro umožnění Vaší registrace ve fóru či publikaci Vašich příspšvků na webu); pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv); Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů; pro další případné specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas. Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Správce.

Technická data k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics a Google AdSense, poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics i Google AdSense používají souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Služba Google AdSense používá DoubleClick cookie, která dovoluje zobrazit Vám reklamy Google a jeho partnerů na základě Vaší návštěvy naší Webové stránky, nebo jiných webových stránek. Users may opt out of the use of the DoubleClick cookie for interest-based advertising by visiting Ad Settings. (Alternatively, you can direct users to opt out of a third-party vendor's use of cookies for interest-based advertising by visiting aboutads.info) Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech mimo EU.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem, nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny ve formě tlačítek, které umožňují sdílení článku na odpovídajících sociálních sítích a také jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím Prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně Prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Ostatní osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít. Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce (Insidea Digital s.r.o.) o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci). Dále máte právo po Správci nebo zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY! PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na info@insidea.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2020.

 

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů