ŠKODA techweb [homepage]
Motor
22. října 1999

Elektronické zapalování vozů Favorit (do r. 1993)

popis, funkce, seřízení; doplněno 24.11.


Dále uvedený technický popis se týká elektronického bezkontaktního zapalování vozů Škoda Favorit - karburátorové verze.

Rozdělovač
 Je bezkontaktní - pravotočivý, nejvyšší povolené otáčky jsou 3000/min.Základem rozdělovače je hliníkové těleso vypouzdřené v místech průchodu hřídele bronzovými pouzdry. Předstih zážehu je regulován jednak regulací odstředivou a jednak regulací podtlakovou. Odstředivá regulace má lineární průběh s rozsahem 12,75st. až 15st. - mechanický rozsah je o 3st. větší, čímž se kompenzuje posuv do pozápalu způsobený zpožděním signálu v elektrickém spínači. Obě pružiny regulátoru mají stejnou charakteristiku. Regulátor přimazáváme po 20 000km otvorem pr.12mm v tělese rozdělovače, olejem PP90. Na rozdíl od kontaktových rozdělovačů vestavěných do stejného odlitku tělesa není otvor se šikmým vývrtem a zaslepený šroubem funkční.Podtlaková regulace je řízena podtlakem odebíraným z karburátoru. Rozsah této regulace je 8,5st. až 11,5st., míněno na rozdělovači (17st. až 23st. na klikovém hřídeli).
činnost podtlakové regulace začíná při podtlaku 8,5 až 11,5kPa a plného rozsahu dosahuje při podtlaku 23kPa. U podtlakového regulátoru je nutné po 20 000km přimazat olejem PP 90 čep táhla (1 kapku) a kluzné plochy otočné desky (3 kapky) v místě vnějšího okraje provedeného vybrání pro čep táhla.
Seřizování základního předstihu zážehu se provádí za chodu motoru po uvolnění šroubu, svírajícího rozštěp držáku rozdělovače natáčením tělesa rozdělovače. Pro spuštění motoru se nutné  nejprve zhruba nastavit polohu rozdělovače. Motor se nastaví do polohy, kdy píst1.válce je cca 5st. před horní úvratí a pak se rozdělovačem natočí tak, aby pólové nástavce rotoru (hvězdice) bylyv zákrytu s pólovými nástavci statoru impulsního generátoru, přičemž rozdělovač musí být natočen tak, aby ryska na rozdělovacím raménku směřovala k důlku na tělese rozdělovače. Je nutné znovu připomenout, že tento způsob nastavení je velice hrubý a slouží pouze pro zajištění výchozího stavu pro seřizování. Základní předstih zážehu se seřizuje při otáčkách běhu naprázdno, tj. 800-850/min, a to na hodnotu 5+-2st na klikovém hřídeli pomocí stroboskopické lampy. Tento úkon svěřujeme vždy autorizovanému servisu. V rozdělovači je vestavěn impulzní generátor, který dává napětí až 300V. Otevřemi - li víko rozdělovače, vidíme rotor (hvězdici), který se otáčí kolem pólových nástavců statoru.
Mezery mezi rotorem a nástavci statoru smějí být nejvýše 0,3mm, ale nesmějí se navzájem dotýkat. Na horním konci hřídele je rozdělovací raménko s odrušovacím odporem 4 až 6 kohmů. Raménko jepolohováno vůči hřídeli pomocí nálitku zapadajícího do výřezu v horní části dutého hřídele a zajištěno ocelovou planžetou. Při eventuálním sejmutí raménka musíme dbát, aby při zpětné montáži nálitek raménka dobře zapadl do výřezu hřídele. Vypadne-li planžeta nekontrolovatelně do mezer u rotoru, způsobí destrukci generátoru. není-li rozdělovací raménko řádně nasazeno, zachytne o kontakty v hlavici a rozbije se, případně rozbije i hlavici. ta je vyrobena z plastické hmoty Epodur 3000 v černé barvě (není pravidlem). Tato hmota jeodolná proti nasáknutí vlhkosti. z rozdělovače vychází stíněný kabel k elektronickému spínači,vodič je připojen na svorku "G" - konektor 4,8mm, stínění - konektor 6,3mm na svorku - "31" ukostření.
Na jednom nálitku pro nasunutí kabelu na hlavici rozdělovače je vystouplá ryska. do tohoto nálitku se zasouvá zapalovací kabel 1.válce. Pořadí dalších válců ve směru hodinových ručiček je 3, 4, 2. Polohování hlavice vůči tělesu rozdělovače je zajištěno přečnívajícím koncem držáku sponyzapadajícím do vybrání v hlavici rozdělovače.

Zapalovací cívka
Nesmí být zapojena do soupravy s kontaktním rozdělovačem. Odpor primárního vinutí je 0,6ohmu při 12V a přibližně 20A. Odpor sekundárníhovinutí je 5 kohmů. Hodnoty jsou pouze informativní. Cívku lze zkoušet pouze v sestavě bezkontaktního elektronického zapalování na zkušebním zařízení odborné dílny.

Elektronický spínač
Do něho jsou vedeny impulsy z rozdělovače. řídí velikost proudu do zapalovací cívky (střední hodnota 0,8 až 2A, pulsní hodnota max. 7 až 9A) a řídí dobu plnění cívky v závislosti na napájecím napětí a otáčkách rozdělovače. Funguje do cca 8000 otáček motoru za minutu. Je vybaven koncovým tranzistorem BU 921 (nebo SU 111 z NDR) v Darlingtonovém zapojení. Klidový proud při zapnutí zapalování je max. 50mA. Za chodu je na svorce "1" zapalovací cívky napětí 300+-30V, které je životu nebezpečné. Zásadně se za chodu nedotýkáme žádné součásti zapalování ani svíček, nebo vysokonapěťových kabelů. chceme-li vyzkoušet, zda zapalování funguje, upevníme konec vysokonapěťového kabeluvytaženého z hlavice rozdělovače tak, aby kovová koncovka byla asi 10mm od kovové součásti motoru. nesaháme na kabela pomocník sepne spouštěč motoru. Šlehá-li jiskra, je zapalování v pořádku. Není-li tomu tak, zkusíme - za klidu motoru - očistit spoje elektrické instalace a očistit povrch cívky, rozdělovače i elektronického spínače. O tuto čistotu musíme dbát průběžně ! Pravý dolní šroub spínače kostří spínač ke karoserii. Tento spojmusí být elektricky dobře vodivý. nefunguje-li zapalování ani po očištění a prohlídce neporušenosti všech kabelů, zkusíme ještě odpojit od cívky kabel ze svorky č.15, zapneme klíčkem ve spínací skříňce zapalování a zkusíme zkoušečkou - proti ukostření - zda je na vodiči napětí. Totéž opakujeme i se svourkou č.15 odpojenou z elektronického spínače. Je-li porucha v přívodech č.15, můžemepřivést nouzově proud přímo z plus pólu akumulátoru pomocným kabelem. je-li porucha ve vlastní zapalovací soustavě, je nutné vůz dopravit do značkové opravny. zapalovací cívka ani spínač nejsou opravitelné a rozdělovač v "polních podmínkách" také ne. Zvláštní pozornost věnujeme stíněnému "G" kabelu, aby nedošlo k jeho prodření, přiskřípnutí apod. Dostane-li se totiž vnitřní vodič do kontaktu se stíněným, je impulsní generátor zkratován.
 

Pro informaci čísla výrobků sady zapalování
- rozdělovač 443 213 204 860
- cívka 443 212 215 820
- elektronika 443 213 221 020

Použito materiálu z knihy Jezdíme automobilem Škoda Favorit 136L, autor M.R.Cedrych.

Doplnění ke článku Elektronické zapalování vozů Favorit (do r. 1993).
- Uvedené zapalování platí pro vozy vyrobené do 8/93 osazené karburátorem.
- Kontrola/seřízení předstihu. Pro přesné seřízení předstihu je nutno kontrolovat předstih na dvou otáčkových hladinách:
a) 800-850 ot/min - předstih 5 st.
b) 4000 ot/min - předstih cca 30-40 st. s odpojenou podtlakovou regulací (jen orientačně - pro kontrolu funkce odstředivé regulace)
c) 4000 ot/min - předstih 50-52 st. s připojenou podtlakovou regulací
V případě, že je předstih při 4000 ot/min (na stojícím vozidle), mimo tuto toleranci je nutno na rozdělovači změnit předpětí pružinky podtlakové regulace umístěné v nálitku z boku rozdělovače pod šroubem (klíč 17).
Je-li předstih menší než 52 st., je nutno ubrat podložky, je-li větší je nutno přidat odložky umístěné zevnitř mezi šroubem a pružinkou, nebo vyndat velkou podložku pod šroubem.
Hodnoty podložek se určují zkusmo většinou stačí 0,5 mm. V případě, že již jsou odebrány všechny podložky a hodnota předstihu je stále malá, je nutná oprava rozdělovače, eventuálně jeho výměna.

Sportmotor

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (11):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů